Servei expert

SIG transversal

Dins dels diferents àmbits en els quals tenim experiència, destaquem:

 • Formació en programes de SIG.
 • Especialitat en programes Open Source (QGIS, gvSIG, GDAL/OGR, SAGA, GRASS, MapServer, GeoServer, PostGIS, Spatialite, etc.).
 • Inventaris d’infraestructures municipals (sanejament, jardineria, electricitat, telecomunicacions, xarxes d’aigua potable, clavegueram, patrimoni municipal, mobiliari urbà, etc.).
 • Treball científics, càlcul d’indicadors ambientals, modelització del terreny, interpolacions de variables espacials, solapaments espacials.
 • Direcció o coordinació de projectes SIG que requereixen un equip i desenvolupament a mida.

 

Activitats per encàrrec

Personalitzem al detall tots els serveis que oferim sota demanda per a qualsevol tipus d’organització:

 • Digitalització de cartografia.
 • Estructuració topològica d’informació cartogràfica.
 • Georeferenciació d’elements cartogràfics.
 • Conversió de formats cartogràfics i/o gràfics.
 • Generació de mapes en format digital.
 • Manipulació d’informació cartogràfica vectorial i/o ràster.
 • Generació de Models Digitals d’elevacions i derivats.
 • Anàlisi i tractament d’imatges de satèl·lit i elaboració d’ortofotomapes.
 • Anàlisi SIG i/o combinació analítica de capes.
 • Manipulació de la informació en general: alfanumèrica, gràfica (sempre i quan existeixi un motiu cartogràfic
 • Assistència i suport en les aplicacions de SIG instal·lades.
 • Formació en el programari instal·lat i en tècniques de tractament i manteniment de dades.

Consultoria

Dins dels serveis que oferim, hi afegim l’aval d’un servei expert sempre accessible:

 • Assessorament permanent de consulta mitjançant correu electrònic.
 • Assessorament personalitzat telefònic entre les 8:30 h a 14:30 h dels dies laborables.
 • Resolució d’incidències en programació en 72 hores naturals (festius no inclosos) per telèfon, correu electrònic i connexió VPN o escriptori remot.
 • Resolució d’incidències de forma presencial en 5 dies naturals (festius no inclosos) en les dependències dels nostres clients.

QGIS, un referent SIG

QGIS es un programa de codi lliure que va començar al 2004 i que ja s’ha convertit en un referent dels programes SIG de codi lliure. Tal com ho mostra Google a la següent gràfica de tendències de Google comparat amb els altres programes de SIG lliures del mercat.

logo_Quantum

Software lliure i codi obert

QGIS és un Sistema d’informació Geogràfica (SIG) de Codi Obert llicenciat sota GNU – General Public License.

QGIS és un projecte oficial de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funciona sobre Linux, Unix, Mac OSX, Windows i Android i suporta nombrosos formats i funcionalitats de dades vector, dades ràster i bases de dades.

Per més informació visiteu el web www.qgis.org

qgis-2-dufour

Compliment legal

PSIG acompleix les ordenances que afecten el sector del SIG:

Sistema geodèsic de referència oficial a Espanya, Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya, en allò referent a què a partir de l’1/1/2015 és obligatori publicar la informació exclusivament en ETRS89, però des de l’1/1/2012 cal assegurar la coexistència dels dos sistemes de coordenades.

Decret d’inter-operabilitat, Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, que diu el següent: “les administracions públiques hauran de tenir en compte les solucions disponibles de lliure reutilització per cobrir les seves necessitats, així com hauran de publicar el codi de les aplicacions, tant les desenvolupades com les que estiguin en curs.

LISIGE, Llei 14/2010. La Directiva INSPIRE i la seva transposició a la legislació espanyola, la Llei 14/2010 més coneguda com a LISIGE —Llei de les Infraestructures i Serveis d’Informació Geogràfica)— demanden de les Administracions Públiques que publiquin la cartografia que produeixen mitjançant serveis web estàndards, en terminis ja determinats i en condicions preestablertes.

SIG per a tots

‘Un 80% de la informació que gestiona
una administració local
es pot georeferenciar.’

Font: Localret “Guies per al desenvolupament de la societat del coneixement”.

Valor afegit

El SIG ha resultat ser una eina molt potent per treball amb dades relacionades amb el territori, entre les que cal destacar:

 • Integrem tota la informació cartogràfica, documents, expedients, fitxes,fotografies i bases     de dades associades.
 • Facilitem la comprensió i interpretació del territori.
 • Millorem la gestió i planificació territorial.
 • Optimitzem la velocitat i potencia de consulta.
 • Facilitem la presa de decisions relacionades amb el territori en l’àmbit tècnic i polític.
 • Millorem l’atenció i servei al ciutadà.
 • Automatitzem tasques administratives.
 • Optimitzem recursos i fer més àgil i agradable el treball al personal tècnic.
 • Difonem informació d’interès públic a través d’Internet utilitzant els estàndards de la OGC     (Open Geoespatial Consortium).

Àmbits d’actuació

El SIG és una eina indispensable a departaments administratius de diferents àrees:

Amb Protecció Civil / Seguretat Ciutadana identifiquem espais de risc, zones d’acollida, perímetres de protecció, etc.

Amb el Departament de Cultura identifiquem el patrimoni municipal d’interès i la vinculació amb els expedients corresponents.

Oferim als Serveis tècnics suport en el control i gestió d’enllumenat, sanejament, comunicacions, energia, telecomunicacions, aigua potable, etc.

Al Departament d’Urbanisme hi aportem la gestió del planejament.

Amb Hisenda, el control visual del pagament de taxes.

A Mobilitat hi aportem el càlcul d’itineraris alternatius per talls de carrers, estudi d’alternatives per millorar la mobilitat, així com d’altres serveis.